• راه اندازی وب سایت توتار
  • شركت درنمايشگاه استاندارد- شيراز- مهرماه1389
  • شركت درنمايشگاه اگروفود - تهران - 1389
  • واحدنمونه R&Dاستان توسط سازمان صنايع ومعادن استان فارس-1389
  • واحدنمونه صنعتي درروزجهاني غذا توسط نظارت برموادغذائي دانشگاه علوم پزشكي استان فارس -1389
  • واحدنمونه استاندارد استان فارس -1389
  • پديده صنعت غذائي استان توسط اداره نظارت برموادغذائي دانشگاه علوم پزشكي استان فارس -1388
  • واحدنمونه صنعتي توسط سازمان صنايع ومعادن استان فارس -1384